POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

WYJAŚNIENIE DEFINICJI

 • Administrator Wykonawczy – SUPERKOBIETY ONLAJNU SP. Z O. O. z siedzibą w Poznaniu 61-680 ul. Wiesiołkowa 24, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000898508, REGON: 388819475, NIP: 9721316778.
 • Współadministrator – Petra Consulting Sylwia Petryna z siedzibą w Szczawnie Zdroju 58-310, ul. Saperów 7, wpisaną do centralnej ewidencji podmiotów gospodarczych, NIP 886-247-52-31, REGON 891488974.
 • Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 • Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Użytkownik – każdy podmiot przebywający na Stronie internetowej i korzystający z niej.
 • Sklep – Sklep internetowy dostępny pod adresem https://warsztaty-level-up.pl za pośrednictwem którego można dokonywać zakupów.
 • Newsletter oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o nowościach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora.
 • Konto Użytkownika lub Konto – konto Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu internetowego, umożliwiające dostęp do zakupienia produktu.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych są:

Administrator Wykonawczy – SUPERKOBIETY ONLAJNU SP. Z O. O. z siedzibą w Poznaniu 61-680 ul. Wiesiołkowa 24, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000898508, REGON: 388819475, NIP: 9721316778, więcej możesz dowiedzieć się na stronie www.karolinakizinska.pl

Współadministrator – Petra Consulting Sylwia Petryna z siedzibą w Szczawnie Zdroju 58-310, ul. Saperów 7, wpisaną do centralnej ewidencji podmiotów gospodarczych, NIP 886-247-52-31, REGON 891488974, więcej możesz dowiedzieć się na stronie www.petraconsulting.pl

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować ze mną za pomocą:

 • poczty e-mail: hello@karolinakizinska.pl;
 • poczty tradycyjnej: SUPERKOBIETY ONLAJNU SP. Z O. O., 61-680 Poznaniu ul. Wiesiołkowa 24;
 • telefonu: 577 555 920.

CELE, PODSTAWY PRAWNE OKRES PRZETWARZANIA ORAZ OBOWIĄZEK I DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

W związku z prowadzeniem Sklepu przetwarzam dane osobowe jego Użytkowników. Poniżej opisałam szczegółowe informacje dotyczące celów, podstawach prawnych a także informacji o okresie przetwarzania danych oraz obowiązku oraz dobrowolności podania danych.

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania Okres przetwarzania danych Dobrowolność/obowiązek podania danych
Realizacja zamówienia i wykonanie umowy sprzedaży.

Art. 6 ust.1 lit. b RODO

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą.

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji zamówienia i wykonania umowy sprzedaży, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach archiwalnych, statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego.

Podanie danych osobowych jest warunkiem wykonania i zawarcia umowy, ich podanie jest dobrowolne natomiast konsekwencja ich niepodania będzie niemożność wykonania umowy sprzedaży .

Zawarcie i wykonanie umowy o dostarczanie Usługi Konta.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o dostarczanie usługi Konta zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia.

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o dostarczanie Usługi Konta.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o dostarczanie Usługi Konta, ich podanie jest dobrowolne, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania ww. umowy, w tym utworzenie Konta).

Spełnienie obowiązków podatkowych.

Art. 6 ust.1 lit. c RODO

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z prawa podatkowego.

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych, natomiast konsekwencja niepodania danych będzie niemożność spełnienia przez Administratora w/w obowiązków.

Kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją umowy.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i/lub wykonania umowy.

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres obowiązywania umowy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu kontaktu z w sprawach związanych z realizacją umowy, natomiast konsekwencja niepodania danych będzie niemożność kontaktu w w/w celu.

Realizacja reklamacji, czy roszczeń związanych z umową.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i/lub wykonania umowy, oraz na podstawie

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Obowiązek wynikający z przepisów prawa.

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej czy roszczeń związanych z umową. Reklamacje oraz roszczenia związane z umową mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub roszczeń związanych z umową.

Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji reklamacji/ roszczeń związanych z umową, ich podanie jest dobrowolne natomiast konsekwencja ich niepodania będzie niemożność wykonania reklamacji oraz odstąpienia od umowy .

Wykorzystanie cookies na stronie internetowej.

Art. 6 ust.1 lit. a RODO

Przetwarzanie jest niezbędne w celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej na podstawie zgody która jest udzielona przed pełnym załadowaniem strony internetowej.

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu cofnięcia zgody.

Podanie danych jest dobrowolne.

Prowadzenie profili Administratora w serwisach Facebook(w tym grup), Instagram oraz YouTube.

Art. 6 ust.1 lit. f RODO

Przetwarzane jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającym na promowaniu własnej marki a w razie konieczności na dochodzeniu roszczeń i obronie przez roszczeniami.

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Informuję, że dane osobowe przetwarzane w opisanym celu przetwarzam wyłącznie w zakresie korzystania przez Użytkowania z profilu Administratora, a w zakresie pozostałego korzystania przez Państwa z:

 • serwisu Facebook, Instagram, dane osobowe przetwarza Meta Platforms Ireland Limited w oparciu o ustanowione przez siebie regulamin i politykę prywatności;
 • serwisu YouTube, dane osobowe przetwarza Google LLC w oparciu o ustanowione przez siebie regulamin i politykę prywatności;

Wszelkie pytania dotyczące korzystania z w/w serwisów należy kierować do bezpośrednio do tych podmiotów.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu korzystania z Facebooka, Instagrama, YouTube, natomiast konsekwencja ich niepodania będzie niemożność korzystania z profilów Administratora w z w/w serwisach.

Wypełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych.

Art. 6 ust.1 lit. c RODO.

Przetwarzane jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu prawidłowego wykonania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów RODO, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie niemożność prawidłowej realizacji uprawnień wynikających z RODO.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Art. 6 ust.1 lit. f RODO

Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystania ze strony internetowej.

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia oraz obrony przez, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie niemożność podjęcia przez Administratora wyżej wymienionych działań.

Obsługi poczty.

Art. 6 ust.1 lit. f RODO

Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku realizacji kontaktu z osobami oraz udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Następnie korespondencja zostaje przechowywana przez okres czasu w celach dowodowych, zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi, co stanowi również prawnie uzasadniony interes o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia oraz obrony roszczeń, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie niemożność podjęcia przez Administratora wyżej wymienionych działań.

Analizy aktywności Użytkownika na Stronie internetowej.

Art. 6 ust.1 lit. f RODO

Przetwarzane jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w tym przypadku uzyskania informacji o aktywności Użytkownika na stronie internetowej.

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania informacji o aktywności na stronie internetowej, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie niemożność uzyskania wyżej wymienionych informacji.

Zawarcie i wykonanie Umowy o dostarczanie Newslettera.

Art. 6 ust.1 lit. b RODO

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy o dostarczanie treści cyfrowych zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia.

Art. 6 ust.1 lit. f RODO

Przetwarzane jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w tym przypadku na potrzeby archiwalne, w celu ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z umową.

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej czy roszczeń związanych z umową. Reklamacje oraz roszczenia związane z umową mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub roszczeń związanych z umową.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania Newslettera, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymywania Newslettera).

Zamieszczania przez Użytkownika opinii o usługach.

Art. 6 ust.1 lit. a RODO

Przetwarzane jest niezbędne w celu zamieszczenia opinii Użytkownika o usługach Administratora na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika.

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu cofnięcia zgody.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia opinii o usługach Administratora, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zamieszczenia opinii o usługach.

Stworzenia profilu dla celów marketingowych oraz kierowania marketingu bezpośredniego (np. reklam w serwisie społecznościowym Facebook) dostosowanego do preferencji.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców.

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie niemożność prowadzenia przez Administratora działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców. 

UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH 

Uprzejmie informuję, o przysługujących Użytkownikowi prawach do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • do bycia zapomnianym w wypadku gdy pozwalają na to inne przepisy prawa;
 • otrzymania kopii danych;
 • przenoszenia danych osobowych.

Informuję, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach mogę zgodnie z prawem odmówić Użytkownikowi ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmówię uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Użytkownikowi prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych w związku z jego szczególną sytuacją. Proszę jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami mogę odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażę, że istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.Swoje uprawnienia możesz zrealizować w następujący sposób: wysyłając e-mail na adres: hello@karolinakizinska.pl lub na adres korespondencyjny: ul. Wiesiołkowa 24 61-680 Poznań.

Aby nie dopuścić do naruszenia praw lub wolności spowodowanej naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika informuję, że nie będę realizować żadnych uprawnienia wynikających z art. 15-21 RODO w rozmowie telefonicznej.

Każdy Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uzna, że przetwarzanie przez Administratora narusza przepisy prawa.

PROFILOWANIE

Nie podejmuje wobec Użytkownika decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływały.

KATEGORIA ODBIORCÓW

W związku z prowadzoną działalnością będę ujawniać dane osobowe Użytkowania następującym podmiotom:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów, jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych;
 • podmiotom wspierającym mnie w prowadzonej działalności na moje zlecenie, w szczególności podmiotom zewnętrznym: hostingodawcy, który przechowuje dane na serwerze, dostawcy usługi newslettera, dostawcy usługi szybkich płatności, firmie dostarczającej narzędzie służące do analizy aktywności w Serwisie(Google Analytics), podmiotom świadczącym usługi księgowe, informatyczne, kurierom.
 • pozostałym podwykonawcom, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.

Na bieżąco prowadzę analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez mnie w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbam o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych współpracowników.

Podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Korzystam między innymi z zewnętrznych dostawców takich jak Google czy Facebook:

 • Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA oraz Google Ireland Ltd – podmioty, który odpowiadają za analizę ruchu w ramach tej strony internetowej. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie umowy zawierającej Standardowe Klauzule Umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską;
 • Meta Platforms, Inc z siedzibą w Kalifornii, USA oraz Meta Platforms Ireland Ltd – podmioty te odpowiadają za działanie wtyczki portalu społecznościowego Facebook oraz działalność fanpage na Facebooku. Przetwarzają one dane osobowe w przypadku gdy Użytkownik posiada aktywne konto na Facebooku. Umożliwiają one polubienie mojego fanpage na portalu społecznościowym Facebooku, czytanie zamieszczonych na fanpage treści, oglądania zdjęć, pisania komentarzy lub polubienia wpisów. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie umowy zawierającej Standardowe Klauzule Umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską;

Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w politykach prywatności niżej wskazanych:

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE ADMINISTRATORA WYKONAWCZEGO I WSPÓŁADMINISTRATORA

Prowadzimy profile na platformach internetowych a nasze strony internetowe zawierają wtyczki do następujących serwisów: Facebook, Instagram, YouTube. Poprzez wtyczkę można bezpośrednio połączyć się z naszymi profilami we wskazanych serwisach. Serwisy mogą wówczas uzyskać informację, że Użytkownik odwiedził stronę ze swojego adresu IP. Informujemy, że jeśli Użytkownik odwiedzi moją stronę będąc jednocześnie zalogowany na swoje profile społecznościowe wówczas informacja o jego wizycie zostanie zarejestrowana w tych serwisach społecznościowych. Nawet w przypadku gdy Użytkownik nie jest zalogowany serwisy społecznościowe są w stanie pozyskać informacje o IP komputera. Nie dysponuje informacjami od platform społecznościowych o gromadzeniu danych oraz o sposobie ich wykorzystania. W celu pozyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na serwisach społecznościowych należy kontaktować się bezpośrednio w serwisami oraz zapoznać się z ich polityką prywatności. Jeśli Użytkownik nie chce aby serwis społecznościowy pozyskiwał informacje dotyczące jego wizyt na naszych stronach, rekomendujemy aby Użytkownik wcześniej wylogował się z portali społecznościowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODWIEDZAJACYCH FANPAGEA W TYM GRUPY NA FACEBOOKU I INSTAGRAM.

WSPÓŁADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI

 • Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, twórca fanpage na
  Facebooku: https://www.facebook.com/ZarabiajWInternecieNaSwojejWiedzy
 • grup: https://www.facebook.com/groups/280231959982429
 • https://www.facebook.com/groups/2271612302974932
 • oraz Instagramie: https://www.instagram.com/superkobietyonlajnu/

jest współadministratorem danych osobowych razem z Facebookiem/Instagramem. Wobec powyższego współadministratorem danych osobowych Użytkowników jest: SUPERKOBIETY ONLAJNU SP. Z O. O. z siedzibą w Poznaniu 61-680 ul. Wiesiołkowa 24, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000898508, REGON: 388819475, NIP: 9721316778.

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, twórca fanpage na
Facebooku: https://www.facebook.com/petraconsultingPL/
https://www.facebook.com/bizneslomenki/
https://www.facebook.com/MentorTrenerCoach/

grup: https://www.facebook.com/groups/616512205804738

oraz Instagramie: https://www.instagram.com/sylwiapetryna_petraconsulting

jest współadministratorem danych osobowych razem z Facebookiem/Instagramem. Wobec powyższego współadministratorem danych osobowych Użytkowników jest: Petra Consulting Sylwia Petryna z siedzibą w Szczawnie Zdroju 58-310, ul. Saperów 7, wpisaną do centralnej ewidencji podmiotów gospodarczych, NIP 886-247-52-31, REGON 891488974.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez serwis Facebook znajdują się tutaj: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation. Instagram znajduje się tutaj: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content.

KONTAKT W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się ze mną za pomocą:

 • poczty e-mail: hello@karolinakizinska.pl;
 • poczty tradycyjnej: SUPERKOBIETY ONLAJNU SP. Z O. O., 61-680 Poznaniu ul. Wiesiołkowa 24;
 • telefonu: 577 555 920.

Lub bezpośrednio z administratorem serwisu Facebook/Instagram.

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAM

Przetwarzam dane osobowe osób które:

 • dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”;
 • dołączyły do grup;
 • opublikowali swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage ’u;
 • skorzystali z opcji Messenger celem skontaktowania się ze mną.

Będę  przetwarzać następujące kategorie danych osobowych Użytkowników:

 • podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Użytkownika na ich własnym/prywatnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
 • inne dane opublikowane przez Użytkownika na profilu Facebook/Instagram oraz w grupach, w tym wizerunek (zdjęcie profilowe, jeśli zostało osadzone);
 • inne dane opublikowane przez Użytkownika podczas rozmowy prowadzonej poprzez aplikację Messenger;
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące Użytkowników odwiedzających fanpage`a gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod Użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia Użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Będę przetwarzać dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

 • zarządzania niniejszym fanpage’em na portalu społecznościowym Facebook (w tym grupami)/ Instagram oraz informowania za jego pomocą o moich aktywności, promowaniu różnych wydarzeń które organizuje, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności ze mną związanej a także w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook/Instagram (komentarze, wiadomości przez Messenger), co jest moim prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO);
 • marketingowych, wykorzystuje system reklam Facebook Leads Ads, który pozwala kierować reklamy dookreślonych grup odbiorców, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO);.
 • statystycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z uwagi na zainteresowanie produktami oraz usługami (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

JAK DŁUGO BĘDĘ PRZETWARZAŁA DANE OSOBOWE

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:

 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora będę przetwarzała do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu;
 • dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będę przetwarzała przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń;
 • dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będę przetwarzała przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli chodzi o dane osobowe Użytkownika dostępne w ramach serwisu Facebook/Instagram, nie udostępniam ich jakimkolwiek podmiotom trzecim ani w żaden sposób nie przenoszę poza infrastrukturę serwisu Facebook/Instagram.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Nie przekazuję danych osobowych Użytkowników do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Nie mamy wpływu na to, w jaki sposób Facebook/Instagram postępuje danymi osobowymi. Należy w tym zakresie stosownych informacji szukać w polityce prywatności Facebooka/Instagrama.

REKLAMA W SERWISIE FACEBOOK

Korzystamy z systemu reklam Facebook Ads. Dzięki temu narzędziu możemy kierować reklamy do określonych grup docelowych. Ustawienia grup docelowych pozwalają na zaawansowane targetowanie reklam, ale operacje w tym zakresie nie wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych. Informacje, jakie wykorzystujmy w ramach narzędzi oferowanych przez serwis Facebook nie pozwalają na Państwa identyfikację.

STATYSTYKI ZWIAZANE Z PROWADZENIEM FANPAGEA

W ramach narzędzi dostępnych dla Administratora fanpage mam dostęp do informacji
statystycznych zapewnianych przez Facebooka na temat zachowania Użytkowników.
Informacje te poddaję analizie w celu optymalizacji mojego fanpage pod kątem
doświadczenia Użytkownika oraz skuteczności prowadzonych działań. Informacje dostępne
są zanonimizowane a przetwarzane w ten sposób nie mają charakteru danych osobowych.

UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH 

Uprzejmie informuję, o przysługujących Użytkownikowi prawach do

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • do bycia zapomnianym w wypadku gdy pozwalają na to inne przepisy prawa;
 • otrzymania kopii danych;
 • przenoszenia danych osobowych, oraz
 • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

CZYM SĄ PLIKI COOKIES

Pliki cookie to małe pliki lub inne informacje zapisywane na urządzeniu Użytkownika lub do których Użytkownik uzyskuje dostęp z poziomu swojego urządzenia, które pomagają mi gromadzić dane na temat aktywności Użytkownika.

PODSTAWY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES

Z plików cookies korzystam na podstawie zgody Użytkownika. Podczas pierwszej wizyty w mojej stronie internetowej Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie, które nie są niezbędne.

USTAWIENIE PLIKÓW COOKIES

Na stronie internetowej został zaimplementowany specjalny mechanizm do zarządzania plikami cookies. Użytkownik może wyrazić zgodę na wszystkie pliki cookie, które nie są niezbędne, wybierając opcję – Zaakceptuj, lub odmówić zgody – Odrzuć wszystkie które nie są niezbędne, lub – Zmienić ustawienia wybrać opcję zgody na pliki cookie w zależności od poszczególnych kategorii celów wykorzystania.

Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na te pliki cookie, nie będę ich używać. W związku z tym podanie przez Użytkownika jakichkolwiek danych osobowych związanych z plikiem cookie jest dobrowolne i Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę.

W zależności od rodzaju pliku cookie Użytkownik może wycofać zgodę, którą wcześniej wyraził w odniesieniu do plików cookie, na jeden z dwóch sposobów:

 • Zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawiona na akceptowanie wszystkich plików cookie. Użytkownik ma jednak możliwość skonfigurowania ustawień przeglądarki w taki sposób, aby informacje o plikach cookie były wyświetlane przed ich zapisaniem lub pliki cookie były kategorycznie odrzucane. Szczegółowe informacje na temat różnych dostępnych ustawień dotyczących plików cookie i związanych z nimi zmian w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych można znaleźć, klikając odpowiedni link poniżej:

Należy pamiętać, że wszelkie zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej będą dotyczyły tylko tej konkretnej przeglądarki internetowej, dla której zostały one zmienione. W przypadku korzystania z więcej niż jednej przeglądarki internetowej w danym urządzeniu należy zmienić ustawienia oddzielnie dla każdej przeglądarki i każdego urządzenia.
Dodatkowe informacje dotyczące plików cookie mogą być dostępne w ramach funkcji „pomoc” przeglądarki lub systemu operacyjnego albo w instrukcji obsługi urządzenia.

 • Korzystając z narzędzia cookie udostępnionego przeze mnie w niniejszej stronie internetowej. Użytkownik może w każdej chwili uzyskać dostęp do narzędzia cookie, może też wielokrotnie dokonywać zmiany ustawień cookies.

CZAS PRZECHOWYWANIA PLIKÓW COOKIES

Mogę umieszczać w urządzeniu Użytkownika zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES WYKORZYSTYWANE NA STRONIE

Korzystam z czterech rodzajów plików na stronie: zasadnicze, funkcjonalne, analityczne i reklamowe. Tylko trzy ostatnie wymienione kategorie wymagają zgody Użytkownika. W przypadku zasadniczych plików cookie zgoda Użytkownika nie jest wymagana, ponieważ te pliki cookie zapewniają pełne i ciągłe wyświetlanie zawartości strony internetowej, dzięki czemu można uzyskać dostęp do strony i przeglądać jej zawartość.

TECHNOLOGIE SLEDZĄCE NA STRONIE INTERNETOWEJ

Moja strona internetowa wykorzystuje technologie śledzące w postaci wtyczek społecznościowych, takich jak: Facebook, Instagram, YouTube, Vimeo oraz narzędzia analityczne oraz marketingowe. Korzystam na Stronie internetowej z usług:

Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch na stronie internetowej. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną internetową i analizie ruchu na stronie internetowej. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie internetowej – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Pliki cookies wykorzystywane przez Google Analytics pozostają na urządzeniu końcowym Użytkownika przez okres do 2 lat.

Facebook Pixel dostarczanych przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługi te pozwalają Administratorowi na anonimową analizę działań odwiedzających stronę internetową w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy, kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Pliki cookies wykorzystywane przez Facebook Pixel pozostają w urządzeniu końcowym Użytkownika przez okres do 3 miesięcy.

Więcej o plikach cookies narzędzi społecznościowych, którymi wspieram swoją stronę
internetową przeczytasz, klikając w podane niżej linki:

LOGI SERWERA

Korzystanie ze strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje jest Strona internetowa.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.

Logi serwera służą do administrowania stroną a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Aktualna wersja polityki obowiązuje od dnia 19.05.2023